POIs of Interest_3.2.21

Doc ID3
DescriptionPersons of interest in Capitol attack
AuthorMPD, Washington DC
URLdocuments/POIs-of-Interest_3.2.21.pdf

Relevant Individuals

File Photo Name Region Relevance
Hoel, James AllanFLPOI
Hashtag: #YellyTrumpHeadPOI
Lazar, SamuelPAPOI
Hashtag: #BlackLeatherPBPOI
Hashtag: #PippiLongScarfPOI
Ferrera, Alan MichaelVAPOI
Hannity, Sean POI
Hashtag: #GreyPalpatinePOI
Hashtag: #OrangeLensesPBPOI
Ramey, Barry BennettFLPOI
Hashtag: #FloridaHatPBFLPOI
Worrell, Christopher JFLPOI
Home Directories Help
Log in